04 oktober 2012

Fråga prästen

Hur tolkar dagens präster Svenska Kyrkans tro och lära? I ett pressmeddelande från försommaren får jag veta att Svenska Kyrkans forskningsenhet vid kyrkokansliet i Uppsala ska starta ett forskningsprojekt med fokus på spänningen mellan tro och vetenskap i vissa frågor. Nu är det igång.

Bloggposten är uppdaterad med länkar senare under dagen för första publicering och med följebrevet som skickats ut.

Idén med "Om prästers trostolkning” är att klura ut hur präster i Svenska Kyrkan tolkar delar i kristen troslära, och då särskilt de frågor som kan utmanas av naturvetenskapen, Jesu uppståndelse, de dödas uppståndelse, försoningsläran och synen på under.

– Mitt intryck är att det både bland kristna och icke-troende finns väldigt bestämda uppfattningar om vad kristna faktiskt ”ska tro”, säger prästen och forskningschefen Anne-Louise Eriksson.

Han berättar att hon för en tid sedan analyserade ett antal predikomanuskript och då fann att det  påfallande ofta var omöjligt att avgöra hur bokstavligt eller bildligt prästerna tolkar till exempel berättelsen om att Jesus grav är tom, på tredje dagen efter hans korsfästelse och död. Det gjorde henne nyfiken på hur präster i Svenska Kyrkan tolkar ett sådant bibelställe som tycks motsägas av dagens vetenskap och varför de uttrycker sig som de gör.

Kyrkokansliets undersökningen har inte ambitionen att fånga in prästernas tro i en allmän bemärkelse utan är inriktad just på spänningen mellan tro och vetenskap, där den verkar vara som störst idag.

Undersökningen börjar med en webbenkät till samtliga präster med anställning i en församling inom Svenska Kyrkan. De är ungefär 3500 stycken. Alla får svara anonymt. Det finns fler präster som tjänstgör i Svenska Kyrkan, med anställning på annat sätt än i församling eller så leder de gudstjänster, predikar och har andra prästuppgifter utan anställning. Men till dem når inte frågorna.

Undersökningen fortsätter med ett tiotal djupintervjuer. Också här garanteras anonymiteten genom att ingen annan än forskaren vet vilka som intervjuas och att intervjuerna raderas när studien är avslutad. Resultaten kommer i en bok våren 2014.

Här är frågorna som ställs till de 3500 prästerna i Svenska Kyrkan.


1. Kön?

2. Födelseår?

3. Prästvigningsår?

4. Vilket är ditt tjänstgöringsstift?

5. Om Jesu uppståndelse

Alternativen är: Instämmer inte alls/ Mycket tveksam/ Instämmer i viss mån/ Instämmer i stort sett

För mig innebär orden om Jesus uppståndelse att Jesus uppväcktes av Gud, och att hans döda kropp fick liv så att han kunde lämna graven.

För mig uttrycker orden om Jesus uppståndelse en erfarenhet av att han är levande, men innebär inte att kroppen återuppväcktes.

Orden om Jesus uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt. Jesus dog, men berättelsen om honom och hans liv lever vidare.

Uppståndelsen – han var död och började leva igen – innebär ett historiskt faktum och är ett under som inte kan förklaras på något naturvetenskapligt sätt. Men det känns inte som ett problem för min tro.
Gud uppväckte Jesus och att lärjungarna kunde möta honom, men den uppståndne Jesus hade inte en fysisk kropp.


6. Om evigt liv

Alternativen är: Instämmer inte alls/ Mycket tveksam/ Instämmer i viss mån/ Instämmer i stort sett


Evigt liv innebär en kroppslig uppståndelse.

Endast de som dör i tro på Jesus som frälsare får evigt liv.

Jag tror att alla som dör kommer hem till Gud.

Jag tror inte att orden om ”evigt liv” skall förstår bokstavligt. När man dör är man död på riktigt.

Men vi lever genom minnet av oss och vad vi varit.

Jag har ingen aning om vad som händer när vi dör.


7. Om försoningen

Alternativen är: Instämmer inte alls/ Mycket tveksam/ Instämmer i viss mån/ Instämmer i stort sett


Jag tror att Jesus död var ett nödvändigt offer för att människor skall kunna räddas undan dom och död.
Jag tror att Jesus död var en konsekvens av människors ondska men hans död är inte en nödvändig förutsättning för vår frälsning.

Jag tror att Jesus död och uppståndelse innebär att hela tillvaron förvandlats till något annorlunda än vad som gällde innan denna historiska händelse.

Jag tror att Jesus genom sin död för alltid besegrade världens ondska.

Berättelsen om Jesus död och uppståndelse skall inte uppfattas bokstavligt.


8. Om undren

Alternativen är: Instämmer inte alls/ Mycket tveksam/ Instämmer i viss mån/ Instämmer i stort sett


Jag tror att Jesus verkligen uppväckte Lasaros trots att han var död på riktigt.

Jag tror att berättelsen om Lasaros, liksom andra ”underberättelser” i evangelierna, har en naturlig förklaring.

Jag tror inte berättelsen om Lasaros skall uppfattas bokstavligt.

Jag tar inte ställning till om det var ett under eller inte.

Jag tror att Gud kan göra under, som t.ex. att uppväcka Lasaros, men det är på intet sätt avgörande för kristen tro


9. Det är inte helt enkelt att sätta ”Svenska kyrkans tro” på en formel. Men om du jämför din egen tro med vad du uppfattar vara Svenska kyrkans troslära, skulle du kunna säga att din tro överensstämmer helt med vad kyrkan lär, eller stämmer det inte alls.

Placera dig själv på skalan där 1 betyder att du inte upplever någon skillnad och 10 att det är stor skillnad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Det är ingen skillnad mellan min tro Det är stor skillnad mellan min tro
och Svenska kyrkans troslära                  och Svenska kyrkans troslära


10. Hur ser du på följande påståenden?
Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet
1 2 3 4 5

Jag tycker att det är viktigt att människor får veta att man kan tro på många olika sätt och att det inte gör något.

När jag predikar försöker jag uttrycka mig så att ingen i församlingen skall uppleva att deras tro inte räcker till.


11. Då och då blossar det upp en debatt om vad som är ”rätt” tro men egentligen vet vi ganska lite om vad präster i Svenska kyrkan verkligen tror om den typ av trosutsagor som du fått frågor om här.

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju där du fick möjlighet att tala om detta och nyansera dina resonemang och tankar. Syftet med intervjun är att kunna ge några mer heltäckande exempel på hur den ”intellektuella” sidan av kristen tro kan uttryckas idag. Skriv i så fall ditt namn och ett telefonnummer där vi kan nå dig.

12. Här har du möjlighet att ge dina synpunkter på enkäten.

Prästerna har nått frågeformuläret med en länk till en webbsida i ett mejl. Så här stod det i mejlet:Hej

Uttrycken för kristen tro förändras över tid. Det gäller både trosläran och trons praktik. Svenska kyrkans präster är viktiga bärare av kyrkans reflektion över tron. Men prästers uttalanden om den kristna trosläran leder ibland till debatt. Det tycks föreligga ganska bestämda uppfattningar om vad som är kristen tro, och om vad präster bör tro eller får tro. Däremot finns ingen samlad kunskap om hur präster i Svenska kyrkan verkligen tänker om, och tolkar, kyrkans troslära. Det gäller inte minst de områden i trosläran som gör anspråk på något övernaturligt.

Kristen tro är naturligtvis mycket mer än att omfatta ett antal trosutsagor. Den enkät du nu ombeds att medverka i gör inte anspråk på att fånga in ”kristen tro” i en mer allmän bemärkelse utan fokuserar några områden som gör anspråk på något övernaturligt. Syftet är att skaffa kunskap om hur präster tolkar några av de trosföreställningar som tycks motsägas av dagens naturvetenskap. Vi som gjort enkäten är medvetna om att svarsalternativen ibland kommer att upplevas som trubbiga och otillfredsställande, men vi tror att enkäten ändå kan ge en översiktlig bild av vilken troslära som förkunnas och praktiseras i Svenska kyrkan idag.

Resultaten kommer, helt oavsett vilka de blir, att hjälpa Svenska kyrkan att utveckla sin reflektion över tron. Hur ni som undervisar och står mitt i predikogärningen tänker, tolkar och reflekterar är av avgörande betydelse för kyrkans framtid.

Den webbaserade enkät du inbjuds att delta i genomförs på ett sätt som garanterar full anonymitet för alla som deltar även om det undersökningsföretag vi använder kommer att kunna se om svar inte inkommit så att en påminnelse kan gå ut.

Ju fler som deltar dess säkrare resultat kan uppnås. Jag skulle därför verkligen uppskatta om du kunde ta dig tid att besvara enkätens sju frågor genom att gå till: (här fanns länken)Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,