10 februari 2011

Uppsatser om sociala medier

Uppsatser.se är en tjänst som jag har stor nytta av i min omvärldsbevakning. Den här veckan hittar jag bland en hel del annat smått och gott fyra kandidatuppsatser om Facebook och andra sociala medier. 

Sociala medier i lokal politik : En undersökning om hur sociala medier uppfattas och används inom den lokala politiken i Uppsala

Facebooka på arbetstid? : Upplevelsen av Facebook i privatlivet och arbetslivet
Facebook har blivit ett av de mest populära redskapen för socialt nätverkande och kommunikation. År 2010 hade Facebook över 500 miljoner anhängare. Syftet med studien var att undersöka användandet av Facebook i privatlivet men även i relation till arbetslivet. En kvalitativ studie genomfördes via tillgänglighetsurval, det var naturligt i denna studie att finna respondenterna via Facebook. Intervjuerna var halvstrukturerade. Intervjuguiden var uppdelad utifrån olika ämnesområden: användandet av Facebook, Integritet, Sociala faktorer och Arbetsplatsen. Medverkande var 13 personer, varav fyra män som använde Facebook i arbetslivet. Resultatet visade att Facebook var ett populärt kommunikativt verktyg för att hålla kontakten med vänner, familj och kollegor och ett sätt att ta pauser i arbetet. Resultatet påvisade även oro kring hur respondenterna upplevde att de uppfattades av kollegor och chefer. Studien bidrar till ökad kunskap om hur Facebook påverkar anställda. Studien var ett bekvämlig-hetsurval.

Det första jag gör när jag vaknar är att logga in på Facebook : En studie om hur användare av de sociala nätverken upplever den användargenererade produktionen

Vi blir som en liten ambassadör i Facebooklandet: En uppsats om Sveriges Radios närvaro på Facebook

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,Inga kommentarer: