10 maj 2009

Hur får man goda ledare i Svenska kyrkan

Jag är medlem i Svenska Kyrkan och församlingen jag tillhör söker ny kyrkoherde. Eftersom församlingens huvudkyrka är en domkyrka kallas kyrkoherden för domprost. Det finns en domprost i vart och ett av de tretton stiften i Svenska Kyrkan. Församlingen jag tillhör är Uppsala domkyrkoförsamling. Och får domprost valdes nyligen till biskop i Härnösands stift.

Nu har kyrkorådet och stiftsledningen samrått om hur rekryteringen av ny kyrkoherde ska gå till. Det har upprättats vad som numer ofta kallas för en sökprofil. En del i rekryteringen är att annonsera den lediga platsen. På den webbplats som min församling delar med en av grannförsamlingarna finns en utförlig annons. Gå till livet.nu och klicka vidare på annonsen till höger på startsidan.

Församlingens kyrkoråd och stiftsstyrelsen skriver att de söker en kommunikativ och framtidsinriktad ledare. Den kommunikativa kompetensen sägs vara extra viktig efter som domkyrkan i Uppsala inte bara är församlings- och stiftskyrka, utan även rikshelgedom. Det leder kopplar kyrkorådet och stiftsstyrelsen till att domprosten blir oftare än andra kyrkoherdar och domprostar blir företrädare för Svenska Kyrkan i offentliga sammanhang.

Detta ställs krav stora krav på en ny domprost:

• är en tydlig andlig ledare, som har en stor teologisk medvetenhet och är teologiskt reflekterande samt bör ha en högre akademisk examen inom teologi eller närliggande ämne.
• är en god organisatör med kyrkoherdeerfarenhet, gärna från en stor församling som ingått i en kyrklig samfällighet, eller motsvarande.
• har stort engagemang för gudstjänstlivet, är en god liturg och förkunnare.
• har gedigen kunskap om kyrkans organisation och dess regelverk.
• är insatt i stiftets roll, främst i förhållande till församlingarna, men även i relation till nationell nivå.
• bör ta aktiv del i det offentliga samtalet.
• är öppen för förändringar, angelägen om samverkan samt resultatmedveten.

Vid en första genomläsning så baxnar jag inför uppräkningen. Är kravlistan verkligen en rimlig förväntan på en ny ledare för vår församling? Är det summeringen av många viljor i församlingsstyrelsen och från stiftsledningen som lagts samman till dessa så högt ställda förväntningar.

Med högre akademisk utbildning får man anta att det är en disputerad teolog, en teologie doktor. Kanske tycker de som skrivit sig samman möjligen att de duger med en lic-avhandling, eller kan det vara så att även den som gått t.ex. Svenska Kyrkans kyrkoledarutbildning eller predikofortbildning kan passera genom filtret? Den sökande ska ha ha kyrkoherdeerfarenhet. Betyder det att den som söker redan måste vara eller ha varit i kyrkoherde?

Med en snäv tolkning är kraven är så högt ställda att vår domprost som nu lämnar oss för biskopsuppdraget i Härnösand inte skulle nått upp till dem. Domprosttjänsten var väl hennes första kyrkoherdetjänst, eller?

När det blir aktuellt att byta ledare, då erbjuds ett tillfälle att välja den som inte är en kopia av sin företrädare. När chefen går och en ny ska komma, då kan det ske en generationsväxling. När platsen som kyrkoherde i en församling väntar på sin nya innehavare, då kan rollen omprövas. Det öppnar sig ett tillfälle för att tänka i nya banor: delat ledarskap, ökat delaktighet för medarbetare, mer av självstyrande grupper, nya strukturer, nya visioner.

Chefsskapet i Svenska Kyrkan är på det hela taget mycket decentraliserat. En kyrkoherde även i en stor församling har ett förhållandevis litet lag medarbetare att leda. Det får man hålla i minnet vid rekrytering. Ledaregenskaper kan identifieras under rekryeringsprocessen och det absoluta kravet att en kandidat ska ha haft anställning som kyrkoherde i en annan församling bör man avstå från.

Engagemanget för gudstjänsten som församlingens viktigaste uppgift kan man också försäkra sig om, utan att kräva att den blivande själv är exeptionellt duktig på att predika eller kan alla utföra alla liturgiska moment med finess. Särskilt i den större församlingen är det betydligt viktigare att ledaren gör det klart för de många som planerar och medverkar i de många gudstjänsterna dessas betydelse - uppmuntrar och motiverar, mer än själv en framträdande roll utåt.

En försvinnande egenskap för kvinnor och män som får förtroendet att vara ledare och chefer är deras ålder. I Svenska Kyrkan är medelåldern bland kyrkoherdar för hög. Den är inte lägre bland domprostar. Engagemang och öppenhet för förändringar är åldersrelaterade egenskaper. För en bättre balans behövs fler riktigt unga kyrkoherdar och domprostar i Svenska Kyrkan. Med valet av ny domprost i Uppsala kan en viktig markering göras.

Jag vill tro att min församling kommer att få den nya ledare den är värd, möjligen lite bättre.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: