04 mars 2010

Var det Tuvelius sista ledare i Svenska Kyrkans Tidning?

I veckans nummer av Svenska Kyrkans Tidning som kom med tidningsbudet på morgonen presenterar sig tidningens nye publisher - vd och chefredaktör i samma person - Anders Ahlberg.

- Var med oss på papper och på nätet, skriver han på första sidan. Och på ledarsidan ger han besked om en nyordning redan från nästa nummer. Kan det vara den sista ledaren signerad avgående chefredaktören Dag Tuvelius i tidningen idag? Eller signalerar hans nya titel - ledarskribent - att han kommer att fortsätta?

Anders Ahlberg skriver kort  på samma sida att det ska bli fler röster i debatten och mer utrymme. Redan i nästa veckas nummer av Svenska Kyrkans Tidning.

Jag skrev om Svenska Kyrkans ledarsida när Anders Ahlberg utnämndes.
Såsom den nye publishern Anders Ahlberg svarar i intervjun ges intrycket att han inte själv kommer att hålla i pennan på Svenska Kyrkans Tidnings ledarsida. Frågan är vilken lösning han kommer att välja. Kommer ledarskribenten, eller blir det en grupp skribenter, från kretsen av kyrkofrämmande kändistyckare eller kommer det att bli människor med god förankring i Svenska Kyrkan som utan frustrationer kan tala klarspråk om om både kyrka, samhälle och värld? De senare kanske till att börja med inte är de mest bekanta inom andra medier, men är förstås de personer som i längden kommer visa sig ha något med substans att tala om och bli de kyrkans röster man lyssnar till med respekt och intresse.
Jag skulle helst se att det blev en grupp om tre eller fyra ledarskribenter som tog hand om Svenska Kyrkans Tidnings ledarsida. Ingen av dem bör vara vigd till präst eller diakon. Vigningstjänsten står i en särskild relation till biskopen och domkapitlet där prästen eller diakonen är anställd eller är bosatt. Namnen kan med fördel sökas inom Svenska Kyrkans Unga, bland lärarna på Svenska Kyrkans folkhögskolor, bland de partipolitiskt obundna förtroendevalda och bland de aktiva kyrkomedlemmarna som arbetar med diakoni och internationella frågor. Minst en bör jobba i en församling och någon borde vara en ideell medarbetare.
De partipolitiskt uppbunda förtroendevalda år trots sitt kyrkliga engagemang och sina positioner diskvalificerade för ett uppdrag hos Svenska Kyrkans Tidning. De står helt enkelt inte fria att opponera mot felaktiga beslut och missförhållande i staten, i landstingen och kommunerna. Att öppna ledarsidan för dem med vigningstjänst är att ytterligare förstärka bilden av en prästkyrka där lekfolket inte räknas som fullvärdiga.
Hela bloggpostenInga kommentarer: