26 september 2007

Kyrkomötet del 11: Flest motioner om kyrkan som arbetsplats och kyrkoval

Igår startade årets kyrkomöte i Svenska Kyrkan. Denna vecka arbetar de 251 ledamöterna och de 14 biskoparna i utskott. Går igenom skrivelser från kyrkostyrelsen och motioner (91 st)från ombuden.

Imorgon torsdag pausar utskotten för ett seminarium om om formerna för Svenska Kyrkans liv och verksamhet. Strukturfrågor, brukar det kallas.

På fredag bryter man upp vid halvfemtiden och alla åker hem till sitt. Sen möts man en vecka igen, 23-26 oktober, för plenarförhandlingar. De är öppna och går också ut som webbteve. Nu som i oktober är Uppsala platsen för kyrkomötet.

I allmänna medier sägs att årets kyrkomöte handlar om Svenska Kyrkans vigselrätt. Undrar hur många ledamöter som känner igen sig. Mesta tiden ägnas sannolikt åt andra frågor.

Kyrkomötet fördelar sig på sju utskott, för gudstjänst, organisation, tillsyn- och uppdrag, ekonomi- och egendom, ekumenik, kyrkoliv samt kyrkorätt.

Allkristna dagstidningen Dagen har en fyllig artikel inför årets kyrkomöte. De lyfter klimatfrågan och låter ärkebiskop Anders sätta in frågan om vigselrätt i ett sammanhang. Kyrkans Tidning rapporterar från presskonferensen där ärkebiskopen berättade om den klimatkonferens han tänker inbjuda till. Så mycket mer finns inte på KT-webben. Men det kommer väl senare idag eller imorgon. Det borde det göra.

Ett mått på vad som mest engagerar kyrkomötets ledamöter är att sortera motionerna ämnesvis. Ett tiotal motioner handlar om arbetsmiljö- och anställningsfrågor i Svenska Kyrkan. I år har JämO tittat särskilt på Svenska Kyrkan och det visar sig att det i allmänhet tycks fungera väl. Arbetsmiljöverkets rapport från tidigare i år verkar bekräftas: Det finns några församlingar där det fungerar riktigt dåligt. Och så finns det församlingar där det fungerar bra. Det är det normala. Fattas bara annat.

Åtta motioner handlar om kyrkovalet som hålls 2009. Valsystemet är ungt. En jätteapparat som bara använts två gånger sedan kyrka och stat skildes åt, 2001 och 2005. Ett system anpassat för att alla medlemmar ska rösta håller inte. Vad som behövs är det som är tillräckligt för de ca 15 % medlemmar som använder sin rösträtt.

Fyra motioner handlar om begravningsfrågor. Svenska Kyrkans uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla är en omfattande verksamhet som rymmer viktiga och ibland svåra avvägningar.

Lika många motioner som om begravningsverksamhet har lämnats inom om Svenska Kyrkans vigselrätt.

Det finns också flera motioner om Svenska Kyrkans internationella arbete och om hur det fungerar med minoritetsspråken inom kyrkan.

Inför kyrkomötet har två av biskoparna skrivit ihop sig om ett angeläget debattinlägg. Publicerat i Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning.

Biskop Caroline i Stockholm och biskop Sven i Växjö representerar Svenska Kyrkans regionala skillnader mellan storstad och landsbygd. De är eniga om att organisationen av Svenska Kyrkan är flera nummer för stor. Och att den inte passar för dagens behov.

Så sant. En organisation som inte kan ändras kan bli föremål för dyrkan. Det är dålig hushållningen med medlemsavgifterna att lägga pengar på det som inte kan användas för att göra jobbet.

Eftersom biskoparnas debattartikel inte kan läsas fritt på Kyrkans Tidnings webbplats väljer Brygubben att publicera ett längre citat:

Svenska kyrkan måste sy in kostymen

Vår kyrka har en komplicerad struktur. Detta är ett demokratiskt problem,
som minskar öppenheten och blir till hinder i arbetet. (...) Vi menar båda att
det är dags att utreda vår kyrkas lokala organisation. Den behöver bättre förutsättningar att förverkliga sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingen är en gemenskap med gudstjänsten som utgångspunkt. Samtidigt
har den en organisatorisk sida. Genom historien framträder kyrka och församling
alltid både som en organisation med en styrelse och som en gudstjänstfirande
gemenskap.

Svenska kyrkans många organisatoriska nivåer kan ses som historiska
avlagringar. (...) I dag är församlingsindelningen i stark förändring. Är det så
att behovet av ”informella församlingar” ökar, i takt med att de ”formella
församlingarna” blir färre och större?

Människor känner sig inte längre bundna till den egna territorialförsamlingen. Dop, vigsel, begravning och söndagens gudstjänstfirande kan ske långt hemifrån. Den
ökade rörligheten i samhället bidrar till att de lokala gemenskaperna
förändras.

Samtidigt har församlingens organisation växt i omfattning. Den utvecklingen
drivs fram av krav från samhällets sida på förvaltning och arbetsgivaransvar.

Lokal gemenskap och lokal organisation sammanfaller inte längre. (...) ”Församling” har blivit ett synnerligen mångtydigt begrepp. Svenska kyrkan har hamnat i ett läge som ingen från början hade tänkt sig. Genom sammanslagningar och samverkan försöker vi pressa in oss i en kostym som inte passar.

Vi menar att det är dags att hitta nya organisationsformer – för den lokala
gemenskapens skull. (...) Svenska kyrkans organisatoriska kostym är för
oflexibel och för stor. Vi behöver färre lokala nivåer och administrativa
enheter, större områden för avgiftsupptagning, flexiblare former för lokala
gemenskaper kring våra kyrkor och tydligare koppling mellan pastoralt
arbete och förvaltning. Kort sagt, en begriplig organisation med
pastoralt och ekonomiskt uthålliga enheter.

Caroline Krook, Sven Thidevall

Ärkebiskopen sa i början av sitt inledningsanförande igår:


Detta är en manifestation av och i Svenska kyrkan – men det är inte sammanfattningen av Svenska kyrkan.

Och det är de flesta kyrkomötesledamöter fullt medvetna om. De kommer resande från en hemförsamling där det vanliga församlingslivet rullar på. Men det är bra att ärkebiskop Anders påminner sig själva och alla församlade om ett faktum som det under några intensiva arbetsdagar finns en risk att glömma under stress och press, i debattens hetta och i den upprymdhet som beslutsmakt kan före med sig.

Brygubben har skrivit 10 poster före denna om kyrkomötet 2007.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: