12 september 2007

Svenska kyrkan kan bli friare än 2000

Vid regeringssammanträdet förra veckan var ett beslut att tillsätta en utredning om folkbokföringen.

Första punkten i direktiven handlar om att ta ställningen om Svenska Kyrkans församlingsindelning kopplas till den statliga folkbokföringen även i framtiden.

Om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Avgörande för utredarens val av lösning ska vara samhällets behov av en indelning på ett geografiskt avgränsat område och de konsekvenser i administrativt hänseende, liksom för statistik och forskning som förslaget medför. Dessa konsekvenser ska särskilt belysas samt de resursmässiga konsekvenserna beräknas och redovisas.

En frikoppling av folkbokföringens indelning från den kyrkliga indelningen skulle göra Svenska Kyrkan friare.

Den nuvarande folkbokföringen styrs av en lag från 1991. Fyra år senare togs de avgörande besluten om att skilja på kyrka och stat.

Enligt 6 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling inom Svenska kyrkan där han eller hon är att anse som bosatt. En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Avgörande för var en person anses bosatt är var denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. För det fall en persons bosättning inte kan hänföras till en viss fastighet men väl till en församling ska han eller hon anses bosatt i församlingen.

(...)

Eftersom staten således saknar bestämmanderätt över församlingsindelningen kan principiella skäl anföras mot att just församling utgör indelningsgrund för folkbokföringen. Under tiden efter stat-kyrkareformen har även antalet församlingar till följd av Svenska kyrkans sammanslagningar minskat med knappt 700 och uppgår i dag till omkring 1 800. Församlingarna har således under en relativt kort period blivit större och mer instabila som indelningsgrund.


Instabil indelningsgrund är alltså regeringens beskrivning av Svenska kyrkans egen geografiska indelning. En recension att värdera i den kyrkliga ledningen.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: