23 januari 2008

Kyrkokristen inte lika okritisk som HD-fantasten

Den allkristna dagstidningen Dagen uppmärksammar en amerikansk studie som visar att andliga vanor stärker den andliga utvecklingen. Studien visar också att betydelsen av att tillhöra en församling minskar i takt med den andliga mognaden. Kristna som kommit långt i sin andliga utveckling lägger mycket tid på att fördjupa sin relation till Gud, skriver Dagen, men detta sker inte nödvändigtvis i församlingens regi.

Ett resultat som församlingsledare i Sverige inte bör bortse från. Vad finns det för anledning att tro att fenomenet bara är isolerat till USA? Nej, det här tycks vara sociologiskt och allmänmänskligt.

Ledar i den svenska kyrkligheten bör inte minst fundera över sin egen utveckling: Har de inte med mer av andlig mognad också börjat fundera över vad de ska med församlingen till?

I Svenska Kyrkan är det en besvärande utbredd uppfattning att en satsning på de engagerade medlemmarna per definition står i motsats till ett utåtriktat församlingsliv. Något sådant givet samband finns inte. Genom att inse det fruktbara i ett samspel mellan inre kraftsamling och utåtriktat.

Alla medlemmar i Svenska Kyrkan har rätt till ett stöd för sin andliga utveckling, enskilt och i grupp. Det är positivt att smörgåsbordet av olika slags erbjudanden i församlingarna är rikare nu en förr.

För att det ska bli ännu bättre behöver biskoparnas vara tydligare i sin förväntan på präster och diakoner. Att vara vigd till ett särskilt ämbete i Svenska Kyrkan är förstås mest en gåva, men också förenat med plikten att vårda sin egen andlighet och att företräda Svenska Kyrkans tro och lära.

Den aktuella undersökningen från Svenska Kyrkan med titeln Guds närmaste stad, om religiositet i Enköping visar på vikten och värdet av att erbjuda andlig fördjupning.

Svenska Kyrkans ärkebiskop har från start i sitt ämbete betonat vikten av samtal. Det gör han rätt i. Berättandet, lyssnandet, det förtroliga samtalet, det fria meningsutbytet - allt detta mår kyrkan väl av att få mera av.

Andra bloggar om: , , ,Inga kommentarer: